Kabul Edilen Bildiriler

Değerli katılımcılar,

Sempozyumumuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Sempozyum için kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmiştir. Kabul edilen bildirilerin sempozyum programında yer alabilmesi için 17 Nisan 2017 tarihine kadar kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Kayıtla ilgili detaylı bilgi için lütfen http://www.ules.sakarya.edu.tr/?page_id=13 adresini ziyaret ediniz. Sorularınız için ules@sakarya.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Saygılarımızla.

102 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
103 Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
104 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Hakkında Görüşleri
105 Oyun Bağımlılığı İle İlgili Yazılan Tezlerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi
106 Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısında Belirlenen Kriterler Çerçevesinde Ülkemizdeki Tefsir Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitiminin Sorunları
107 Yabancı Dil Öğretiminde Film Altyazılarının Yeri ve Altyazı Çevirilerinde Yaşanan Problemler
108 Temel İslami Bilimleri Yüksek Lisans Eğitiminin Sorunları
109 Lisansüstü Eğitim Uygulamalarında Kelam Ana Bilim Dalının Sorunları Ve Çözüm Önerileri
110 Lisansüstü Eğitim Programları Çerçevesinde Kıraat Anabilim Dalının Problemleri Ve Çözüm Önerileri
111 Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Algılanan Öğrenme Düzeyleri Ve Aldıkları Eğitimi Yönelik Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği
112 Aile Etkisi Ve Bağlanma Stillerinin Kariyer Kararsızlığıyla İlişkisi
113 Lise Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
114 Üniversite Öğrencilerinin Sınav Motivasyonu: Öğrenci Görüşü Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
115 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geleceğin Çevresine Yönelik Algıları
116 Ortaokul Öğrencilerinde Akademik Motivasyonun Akademik Beklentilere İlişkin Stres Açısından İncelenmesi
117 Öğretmenlerin Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
118 Türkiye’de Aktüerya Bilimleri Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
119 Determination Of Teachers’ Views On The Administrative Appointment Regulation Of The Ministry Of National Education
120 Women Administrators’ Perceptions Regarding To School Administration In Educational Organizations
121 2007-2017 Yılları Arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Tematik Dağılımlarının İncelenmesi
122 Fen Bilimleri Öğretim Programında Değerler
123 Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı
124 Problemi Ele Almada Lafız Anlam İlişkisinin Önemi
125 Marital Attitudes as a Mediator on the Relationship between Respect toward Partner and Subjective Happiness
126 6. Sınıf Öğrencilerinin Çizimlerinde Bitkilerin Büyüme ve Gelişmesine Etki Eden Faktörler
127 Evli Bireylerde Cinsel Özgüvenin Psikolojik İhtiyaçlar, Aidiyet, Heyecan Arayışı Ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
128 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Canlı Deneyleriyle İlgili Etik Algılarına Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma
129 Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri İle Mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
130 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimi İçin İdeal Öğrenme Ortamı Algıları
131 Fen Bilimleri Dersine Giren Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri
132 Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerinin Belirlenmesi
133 Eğitim Fakültelerinde Kaliteli Eğitim Yaklaşımları: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
134 Kurumsal İmaj Bağlamında Üniversite Sanayi İşbirliği: Bartın İlinde Bir Uygulama
135 A Review on The Opinions of the Health Sciences Graduate Students About their Academic Self-efficacy
136 Tezli Yüksek Lisans Programlarındaki Zorunlu/Seçmeli Derslerin ve Program/Öğrenme Çıktılarının Karşılaştırılması: Muhasebe-Finansman ve Uluslararası Ticaret Örneği
137 Examining Internationalization Status of Scientific Papers in Turkey: Akdeniz University Case
138 Lisansüstü Tezlerde Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine İlişkin Araştırmalarda Yönelimler
139 Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitaplarının Şekilsel Açıdan İncelenmesi
140 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilim Tarihinin Öğretimsel Değeri Üzerine Görüşleri
141 Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Hakkındaki Kavram Yanılgılarına Dijital Öykülerin Etkisi
142 İki Dillilik İle İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin (2000-2016) Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
143 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
144 Üniversite Öğrencilerinin Medya-Teknoloji Kullanımı ve Tutumları ile Akademik Erteleme Eğilimlerinin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
145 İşletme Fakültelerinin Akredite Olmak İçin Tercih Ettiği Kurumların Karşılaştırılması: Türkiye Cumhuriyeti Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği
146 İşletme Bölümü Öğretim Programlarının Muhasebe Alanı Derslerinde Sistem Düşüncesi ve Sistem Dinamiği Yaklaşımının Kullanımı
147 Hizmet İşletmelerinde Maliyetleme Sisteminin Tasarımı
148 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Hakkındaki Görüşleri
150 Graduate Students’ Professional Development And Growth in EFL Teacher Education
151 Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
152 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Araç Gereçler Ve Bunların Kazanımlara Uygunluğu
153 Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Değişimler Karşısında Kalıcı Sorunlar
154 Okulöncesi Çocuklar Uzay Hakkında Neler Biliyor?
155 Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Marmara Üniversitesi Örneği (1992-2017)
156 Değerler Eğitiminde Edebi Eserlerden Yararlanma: Fatma Aliye’nin Muhadarat Romanı Örneği
157 Sınıf Öğretmenlerinin “Yüksek Lisans” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
158 Lise Biyoloji Öğrencilerinin Değerlendirme Ölçeği İle Genetik Kavramlara Ait Düzeylerinin Belirlenmesi
159 Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Bilgisayar kavramındaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması
160 Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testleri İle Çalışma Yaprağı Kavramı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
161 Lisansüstü Öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının Gözünde Lisansüstü Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
162 Lisans Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanım Durumlarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
163 Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktanlık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri